Limanlarda depolama ve aktarma sistemleri

21 yüzyılda Lojistik işletmelerin Uluslararası rekabette yer alabilmeleri için Lojistik faaliyetlerini en uygun şekilde yerine getirmeleri gerekmektedir. Küresel tedarik zinciri ve lojistiğin alt bileşeni olan deniz ulaştırmasında limanlar en önemli lojistik altyapısıdır. Gemilerin kötü hava şartlarından etkilenmemek için limanlarda barınmasının çok ötesinde, limanlar artık temel olarak yüklerin bir taşıma modundan diğerine transfer edildiği, yükün terminal sahasında depolandığı ve yüke katma değer hizmetlerin verildiği lojistik merkezler olarak karşımıza çıkmaktadır.

 

Limanlarda kullanılan yük tiplerine göre uzmanlaşmış terminallerin sayısı artmaktadır. Genel amaçlı, başka bir deyişle bütün yük tiplerinin elleçlendiği geleneksel limanlardan öte artık yük tipine göre terminalleşme eğilimi vardır. Buna örnek olarak kuru yük, dökme yük, sıvı dökme yük, yolcu ve konteyner terminalleri verilebilir. Gelişmelerin neticesinde liman performansının ölçülmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Bu ölçümlerin beklenen en önemli sonucu liman içi taşıma, depolama ve yük elleçlemeden oluşan liman içi lojistik süreçlerin optimize edilmesidir.

Ticaretin ve dolayısıyla taşımacılığın küreselleşmesi, limanlar üzerindeki “konteyner elleçleme maliyetlerinin düşürülmesi” ve “operasyon verimliliğinin arttırılması” yönündeki baskıları arttırmıştır.

1.Liman Merkezli Lojistik ve Tedarik Zinciri Stratejileri:

Limanlar birçok lojistik hizmet sağlayıcılar ve ulaştırma operatörlerinin bir araya toplandığı ve nihai müşteriye değer kazandırdığı bir tür organizasyon kümeleridir. Bu durumda limanların tedarik zincirinin etkinliğine katkısını iki başlık altında toplayabiliriz (Carbone ve De Martino, 2003; 305)

  • Küresel ulaştırma zincirinin bir parçası olarak verimli ve etkin çalışan bir liman altyapısı ve iç taşıma bağlantısının varlığı,
  • Güvenlik, güvenilirlik, bilgiye ulaşılabilirlik, işlem sıklığı, dakiklik gibi müşteri taleplerine bağlı kalite niteliklerinin gerçekleştirildiği ve değerin yaratıldığı lojistik hizmet sağlayıcıların ve ulaştırma operatörlerinin varlığı Limanların tüm bu özelliklere sahip alanlar olması, limanların doğal olarak lojistik merkez olmasına neden olmuştur.

Limanlar için de geçerli olan lojistik merkezlerin işlevleri 6 başlık altında toplanmaktadır (Gray ve Kim, 2001; 174): a) Depolama: Konteynerin saha içinde ihracat/ithalat/boş ve transit olarak belirli alanlarda geçici olarak depolanmasıdır. b) Malzeme (Materyal) Elleçleme: Ürünler ya da mallar üzerindeki elleçleme miktarlarının, zaman ve mekânın daha etkin bir şekilde kullanılarak malların başka noktalara ya da ulaştırma modlarına daha hızlı bir şekilde aktarımlarının sağlanmasını araştırmaktadır. Materyal yönetiminin amaçları; terminal ya da depo kapasitesinin en yüksek düzeye çıkarmak, stoklama yapılmayan alanları asgariye indirmek, elleçleme sayısını azaltmak, daha güvenli ve etkin çalışma koşulları sağlamak, insan unsurunu daha aza indirmek, böylelikle tüm lojistik döngüyü daha etkin kılmak ve maliyetleri azaltmaktır. 25 c) Konsolidasyon: Parça eşyanın konteyner yük istasyonlarında (CFS)1 sahasında ortak gidiş noktalarına göre bir konteyner içinde yerleştirilmesi işlemidir. d) Dekonsolidasyon: Tahliye edilen parsiyel konteyner içindeki farklı yüklerin alıcılarına teslim edilmesi amacıyla CFS’de boşaltılmasıdır. e) Çapraz Dağıtım (Cross-Docking): Konteyner ve içindeki yükün bölge nakliyeciliği ve Ring Seferi (Milk Run) sistemleriyle taşıma faaliyetleri f) Katma Değer Yaratıcı Lojistik Hizmetler: CFS’ye gelen küçük miktarda yüklerin Erteleme İlkesi (Zaman – Biçim – Yer Ertelemeleri) ile gruplandırılması, paketleme ve ambalajlanması gibi uygulamalar.

Liman kümesi kavramının da ötesinde günümüzde artık “liman merkezli lojistik” kavramı ortaya çıkmıştır (Falkner, 2006; Wall, 2007; Analytiqa, 2008; Mangan ve diğerleri 2008). Liman merkezli lojistik, katma değer lojistik ve ulaştırma hizmetlerinin bir liman içinde sunulmasıdır. Liman işletmeleri limancılıkta bazı temel olmayan faaliyetlerin yüksek oranda kar payı sağladığını fark etmişler ve limancılığı basit anlamda rıhtım sağlama, yükleme\boşaltma hizmeti vermekten öteye taşımışlardır.

  1. Lojistik, Ulaştırma Ve Limanlardaki Yük Elleçleme Sisteminin İlişkisi:

Yük elleçleme sistemi, üretim sistemiyle ilişkilidir. Lojistik maliyetlerinin üretim maliyetlerini yüksek oranda etkilemesi sonucunda, üretim faaliyetleri limanlara yakın yerlerde konuşlandırılmıştır. Özellikle Avrupa’da ve Uzak Doğu’nun önemli limanlarında bu durum görülmektedir. Yük elleçleme sisteminin üretim işlemleriyle doğrudan ilişkili olduğunu söyleyebileceğimizden yola çıkarsak, yük elleçleme sisteminin ticaret sistemiyle ilişkili olduğunu da söyleyebiliriz.

Lojistik faaliyetinin lojistik içinde temel bir faaliyet olarak kabul edilmesinden bu yana yük elleçleme sistemi lojistiğin temel bir parçası olarak değerlendirilmektedir (De Langen, 2001; 12). Bu anlamda tedarik zinciri içinde yer alan lojistik, ulaştırma ve yük elleçleme sistemlerinin verimliliği tedarik zincirinin de rekabetçi gücünü yansıtmaktadır.

Yük elleçleme sistemi limanlardaki faaliyetin temelini oluşturur (Teurelinx, 2000; 119). Yük elleçleme sistemi temelde yük elleçleme yani depolama, liman içi taşıma, yükleme ve tahliye faaliyetlerini içermektedir. Yük elleçleme hizmetinin verilmesi için rıhtım, mendirek, donanım, yaklaşım kanalı gibi limanın alt, üst yapı ve ekipmanları gibi limanlarda bulunan temel olanaklara ihtiyaç duyulmaktadır. Yük elleçleme sistemi belirli bir kıyı şeridinde ve belirli bir hinterlanda hizmet etmektedir.

2.1 Konteyner Terminallerinde Yük Elleçlemeye Yönelik Lojistik Süreçler:

Konteyner elleçleme operasyonlarını liman içinde deniz ve kara operasyonları olarak ikiye ayırmak mümkündür. Şekil 1’de konteyner terminallerinde gemi yükleme ve boşaltma işlemleri gösterilmektedir.

Öğr. Gör. Özhan GÖRÇÜN

 


(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-6876172-15', 'auto'); ga('send', 'pageview');