Yükseklerdeki güvenli adresiniz; PAKTAŞ Platform

Alanında Türkiye'de her zaman ilklere imza atmayı ilke edinmiş, yerli üretimin gururu PAKTAŞ Platform kullandığı robot kaynak teknolojisi ve tedariklerin kalitesiyle, yerli üretimin seviyesini oldukça yükseklere çıkarmış durumda PAKTAŞ Platform Şirket Müdürü Hayrettin Görgen'le üretimde kullandıkları yüksek standartlı teknolojileri hakkında konuştuk.

.PAKTAŞ Platform'un 1981 yılından bugüne, alanında her zaman en yeni ve ilk ürünleri üreten bir firma olduğunu kaydeden Görgen, "Bu anlamıyla altyapımızı da buna göre oluşturmuş durumdayız. Yüksek teknolojiyi bünyemizde barındırıyoruz. Robotik teknolojiyle ürettiğimiz ürünlerde insan hatalarını sıfıra indirmiş durumdayız. Ekipmanlarımızda buna göre hafif ve ince malzemelerden seçilmiş durumda. Bu malzemeleri de doğru bir metotla birleştiriyoruz. Bunu insana dayalı bir metotla yaparsanız, gözle görülemeyen kılcal çatlakların oluşmasına vesile olursunuz. Biz de bunları gidermek adına çok ciddi bir altyapı yatırımı yaparak yaklaşık 4 yıldır robot kaynağı kullanmaktayız. Yaptığımız bu kaynakların belgelerini ve sertifikalarını da almaktayız. Yaptığımız kaynaklarda kesinlikle macun gibi son kat işlemleri uygulamamaktayız" ifadelerini kullandı.

 

Görçün: " Hedeflenen süreçler planlandığı şekilde yürütülmekte"

Bu sayımızın "1Konu 1Konuk" köşesinde Kadir Has Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekan Yrd ve Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk Görçün'ü konuk ettik.  Karayollarında izine bağlı olan kendinden yürüyüşlü mobil vinçler ve diğer önemli hususların kapsamı içerisinde olduğu, bitme aşamasındaki  yönetmelik  taslağı hakkında önemli bilgiler veren Görçün, taslak hakkında önemli tahlillerde bulundu.

 

Karayollarında izine bağlı olan kendinden yürüyüşlü mobil vinçlerin izinleri ve diğer hususları öngören, taşıma ve vinç sektörünü yakından ilgilendiren yönetmelikteki çalışmaların son durumundan bahseder misiniz? Mevcut mevzuatlardaki eksiklikler nelerdir, nasıl çözümlenmelidir?

Hazırlanan yasal düzenleme taslağı geçmişte gördüğümüz örneklerin aksine son derece teknik ve bilimsel çerçevede hazırlanan bir taslak olma özelliğini taşımaktadır. Özellikle yasal metnin hazırlanma şekli ve ekleri dikkate alındığında yönetmelik kapsamında yer alan tüm tarafların aynı hükümleri anlayacakları ve kullanım anlamında son derece kolaylık sağlayan bir yasal çerçeve ve içerik ortaya koymaktadır. Dolayısıyla yönetmelik taslağı bütünüyle tamamlanarak geçtiğimiz süreçte Bakanlığımıza arz edilmiştir. Elbette hazırlanacak ve yürürlüğe alınacak olan yasal düzenleme kamu otoritesi tarafından büyük bir hassasiyet ve yüksek önemle dikkate alınmakta ve değerlendirilmektedir. Bu çerçevede hazırlanan yönetmelik taslağının temel hedefi kamu otoritemiz tarafından hazırlanacak olan yasal düzenlemeye ilişkin kapsam ve çerçeve önerisi olmaktır. Öte yandan Müsteşarımız Sayın Talat Aydın ve beraberindeki bürokratlarımız komisyon üyelerini büyük bir nezaketle kabul etmiş ve yasal düzenlemenin içeriği hakkında kendilerinden bilgi almışlardır. Bu tür bir yasal düzenlemenin önemli bir boşluğu dolduracağı müsteşarımız tarafından da dile getirilmiş ve müsteşarımız tarafından verilen talimatlar çerçevesinde yasal düzenlemeye yönelik çalışmalar kamu otoritemiz içerisinde de başlatılmıştır.

Bakanlığımız aynı zamanda bu yasal düzenleme çerçevesinin karayolu taşıma yönetmeliği içerisine de eklenmesi konusunda görüşlerini dile getirmişlerdir.

Sonuç olarak, hedeflenen süreçler planlandığı şekilde yürütülmekte, kamu otoritemizin kısa bir süreçte gerekli inceleme ve değerlendirmeleri tamamlayarak, sektör ve mesleki kuruluşlar ile üniversiteler kamu otoritelerimiz arasında yönetmelik maddelerinin gözden geçirileceği gözden geçirme toplantılarının başlatılacağını düşünmekteyiz.  

Yönetmelik taslağının getirdiği hükümler çerçevesinde değerlendirme yapıldığında, sektörün yönetmelik kapsamında geliştirilmesi ve uluslararası düzeyde rekabet edebilirliği artacaktır. Bunun yanı sıra, sektörün özellikle teknik ve spesifik yönleri dikkate alındığında, işletmelerin bu çerçevede geliştirilmesi ve daha teknik ve mühendislik uygulamalarının güçlendirilmesi önem arz etmektedir. Sektörde gözlemlenen en önemli eksikliklerin başında kalifikasyon düzeyi yetersiz işgücü gelmektedir. Aynı zamanda sayısal olarak da yetersizlikler göze çarpmaktadır. Bu eksikliklerin giderilebilmesi için mesleğin cazibeli bir hale getirilmesi ve daha kalifiye işgücünün sektöre çekilmesi önem arz etmektedir. Aynı zamanda mevcut durumun iyileştirilebilmesi için eğitimlerin artırılması ve çalışanların bu eğitimlere iştirak etmelerinin sağlanması önemli bir konudur. 

6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yasası ekseninde yaptırımların sektöre getirisi nelerdir?  Yine aynı kapsamda özellikle şantiyelerde çalışan taşeron firmaların dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir?

İş güvenliği esas olarak bir takım uygulamalar bütünü değildir. Öncelikle iş güvenliğinden anlaşılması gereken bunun bir işletme kültürü olduğu gerçeğidir. Gelişmiş ülkelere bakıldığında iş güvenliğinin yasal düzenlemeler çerçevesinde uygulanması gereken ya da alınması gereken göstermelik uygulamalar olmadığı, işletmelerin bu yaklaşımları şirket kültürü olarak benimsedikleri ve içselleştirdikleri görülebilmektedir. Bu nedenle iş güvenliği sadece yasal düzenlemeler ile sağlanacak bir yaklaşım olmaktan uzaktır.

Konu bu eksende değerlendirildiğinde özellikle vinç ve ağır taşıma faaliyeti yürüten işletmelerin iş güvenliği kültürü oluşturmaları son derece önem arz eden yaklaşımların başında gelmektedir. Öte yandan bu yaklaşımlar sadece tepe yönetim tarafından belirlenen uygulamalar da değildir. Bunların bir işletme kültürü haline gelebilmesi için tüm çalışanlar tarafından benimsenmesi ve bütünüyle uygulanması gerekmektedir. Dolayısıyla işletmeler yönetim ve çalışanların birlikte uygulayacakları ve önemseyecekleri iş güvenliği uygulamalarına sahip olmaları ve buna yönelik yaklaşımlar geliştirmeleri en temel önem sahip bir konudur.

Yasal düzenlemeler genel perspektif olarak fayda sağlamanın yanı sıra, henüz içeriğinde bir takım eksikliklere sahiptir. Bunun temel sebebi, iş güvenliğine ilişkin yasal düzenlemelerin mevcut duruma ilişkin genel hükümler ihtiva etmesidir. Oysa meydana gelen iş kazaları benzer özellikler de taşısa her biri başlı başına bir vakıa olarak değerlendirilmelidir. Dolayısıyla her bir kaza farklı değişkenlere bağlı olarak meydana gelebilmektedir. Bu nedenle geçmişte meydana gelen kazalara ilişkin önlem alındığından kazalar azaltılabilmekte fakat tümüyle ortadan kaldırılamamaktadır. Sonuç olarak sonsuz değerde faktörün etki edebileceği kazaların standart önlemlerle tümüyle ortadan kaldırılamaması doğal bir sonuçtur.

Bu tür bir yaklaşım yerine süreklilik arz eden ve işletme içi kaynaklar ile geliştirilebilen bir iş güvenliği kültürünün oluşturulması kazaların önlenmesine yönelik daha proaktif bir yaklaşım ortaya koyabilecektir.  Dolayısıyla mevzuatlar alt düzeyde güvenlik standartları belirlemekle birlikte, pasif nitelikli önlemler olarak uygulanabilmektedirler. Bu kapsamda iş kazaları meydana gelmeden bunlara müdahale imkanı yaratabilen aktif uygulamaların hayata geçmesi daha yüksek düzeyde önem arz etmektedir.

İş güvenliği aynı zamanda geniş bir perspektife sahip yaklaşımdır. Belirli bir iş sürecinde sürece dahil olan tüm aktörlerin iş güvenliğine ilişkin sorumlulukları bulunmaktadır. Dolayısıyla işveren ya da taşeron fark etmeyecek biçimde tüm tarafların müştereken ve müteselsilen sorumlulukları söz konusu olmaktadır. Bu kapsamda iş güvenliğine ilişkin uygulama ve prosedürlerin birlikte hazırlanması ve yönetilmesi önem arz eden bir başka konudur.

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-6876172-15', 'auto'); ga('send', 'pageview');